Dragana Draganac

Dragana Draganac poseduje više od devet godina predavačkog iskustva stečenog na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde radi kao asistent na predmetima Poslovne finansije, Osnovi poslovnih finansija i Finansijsko prestrukturiranje preduzeća. Jedini je doktorand u Srbiji iz oblasti bihevioralnih finansija i eksperimentalne ekonomije. Položila je sve ispite predviđene planom i programom doktorskih studija sa prosečnom ocenom 9,78. Napisala je doktorsku disertaciju na temu „Racionalni cenovni baloni u tradicionalnim i bihevioralnim finansijama: eksperimentalna studija“, koja je trenutno u fazi pregledanja kod mentora i članova komisije. Odbrana doktorske disertacije se očekuje u prvoj polovini 2018. godine, a promocija u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Računovodstvo i poslovne finansije, do kraja 2018. godine. Osnovne studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje, opciona grupa Bankarstvo sa prosečnom ocenom 9,97 i ocenom 10 na diplomskom radu, tema: „Analiza finansijskog položaja i profitabilnosti preduzeća“. Na osnovnim studijama je proglašena za najboljeg studenta u svojoj generaciji. Master studije, smer Računovodstvo, revizija i poslovne finansije završila je na istom fakultetu, sa prosečnom ocenom 10,00, odbranivši master rad na temu „Ocena validnosti i primenljivosti standardnog CAPM i korigovanih verzija modela“.

Dragana je autor velikog broja radova, među kojima najznačajnije mesto zauzimaju radovi iz oblasti bihevioralnih finansija i eksperimentalne ekonomije, koji su objavljeni u renomiranim časopisima i prezentovani na domaćim i inostranim konferencijama. Član je svetskog Društva za eksperimentalne finansije (SEF), sa sedištem u Insbruku, od kraja 2016. godine. Učestvovala je na letnjoj školi iz oblasti bihevioralnih finansija 2014. godine u Helsinkiju, gde je predavač bio prof. dr Harrison Hong, sa Princeton University, USA. Učestvovala je i na letnjoj školi iz oblasti eksperimentalnih finansija 2017. godine u Nici, gde je slušala predavanja eminentnih predavača: Peter Bossaerts, University of Melbourne, Australia, Elena Asparouhova, University of Utah, USA, Sean Crockett, The City University of New York, USA, Stefan Palan, University of Graz, Austria i Felix Holzmeister, University of Innsbruck, Austria. Dobila je pozivno pismo za usavršavanje i istraživanje u oblasti bihevioralnih finansija, eksperimentalnih finansija i neuroekonomije na Massachusetts Institute of Technology, MIT, gde će joj, u okviru prestižnog Fulbright programa, mentor biti prof. dr Dražen Prelec, pionir u oblasti neuroekonomije.