EDUKACIJA

Ulaganje u kontinuiranu edukaciju zaposlenih je značajna pretpostavka rasta i razvoja kompanije, a pažljivo dugoročno planiranje i selekcija kvalitetnih programa za edukaciju su od posebne važnosti.

Sistematičan pristup planiranoj edukaciji, kroz pojedinačno razvijene trening programe, omogućava maksimalnu valorizaciju stečenih znanja i veština kroz svakodnevni rad.

Naša misija je unapređenje nivoa primenjivih znanja svakog učesnika obuke, kroz pažljivo dizajnirane treninge, prilagođene specifičnim zahtevima svake pojedične organizacije.

TRENINZI

strafta-zelena

finnok-100 treninzi su prilagođeni specifičnim potrebama i zahtevima svakog pojedinačnog klijenta, što doprinosi maksimiziranju benefita, kroz ciljano sticanje i unapređenje potrebnih znanja i veština.

Treninzi su koncipirani da pruže maksimalnu praktičnu primenjivost, kroz brojne primere iz prakse i interaktivnu komunikaciju predavača sa svim učesnicima i simulaciju realnih poslovnih situacija i problema, uz sveobuhvatan pristup njihovom rešavanju.

OBLAST EDUKACIJE

strafta-zelena

Osnovno usmerenje nam je edukacija u finansijskom sektoru, kao i u specifičnim oblastima korporativnog poslovanja – strategijski, finansijski, prodajni, marketing i organizacioni aspekti, transfer intelektualnog kapitala i dr.

finnok-100 pruža usluge profesionalne edukacije u sledećim oblastima:

Bankarstvo

green-bulet Kreiranje i prezentovanje kreditnih predloga po tipovima klijenata
green-bulet Kreditna analiza za corporate – osnovni i napredni nivo
green-bulet Kreditna analiza za mikro privredna društva i preduzetnike – osnovni i napredni nivo
green-bulet Kreditna analiza za retail – (fizička lica)
green-bulet Kreditna analiza za poljoprivrednike – osnovni i napredni nivo
green-bulet Corporate i risk pristup u kreditnoj analizi – sa simulacijom kreditnog odbora
green-bulet Projekcije poslovanja, sa posebnim akcentom na projekciju tokova gotovine
green-bulet Ocena investicionih projekata
green-bulet Restrukturiranja i UPPR-ovi
green-bulet Upravljanje Work Out portfolijom
green-bulet Organizacija i principi rada Work Out odeljenja, kao zasebne organizacione jedinice
green-bulet Prodajni treninzi za front office (account menadžeri)
green-bulet Upravljanje mrežom filijala/ekspozitura banke
green-bulet Unapređenje efikasnosti mreže banke
green-bulet Interna revizija u bankarstvu
green-bulet Banka iz ugla klijenta, klijent iz ugla banke
green-bulet Usklađenost poslovnog i finansijskog modela poslovanja
green-bulet Finanace for non finance
green-bulet Rana naplata plasmana fizičkih lica
green-bulet Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća

green-bulet IRACIONALNE POSLOVNE ODLUKE – primena principa bihevioralne ekonomije u poslovnom okruženju

 Mikrokreditne fondacije i društva

green-bulet Kreditna analiza za fizička lica
green-bulet Kreditna analiza za poljoprivrednike
green-bulet Kreditna analiza za preduzetnike
green-bulet Kreditna analiza za mikro privredna društva

 Lizing društva

green-bulet Kreditna analiza
green-bulet Unapređenje prodaje

 Privredna društva

green-bulet Upravljanje finansijama
green-bulet Risk i controlling
green-bulet Izveštavanje
green-bulet Uloga dobrog računovođe u poboljšanju pristupa izvorima finansiranja
green-bulet Unapređenje organizacije i upravljanja privrednim društvima (dualni pristup sa aspekta prodaje, naplate, marketinga, finansija i dr.)
green-bulet Organizacija i upravljanje procesom restrukturiranja privrednog društva
green-bulet Poresko zakonodavstvo
green-bulet Unapređenje nabavke i prodaje – upravljanje portfoliom dobavljača i kupaca
green-bulet Razvoj i upravljanje prodajnom mrežom
green-bulet Transfer intelektualnog kapitala i dr.