Mr Una Sikimić

Ima zvanje magistra nauka bankarskog i finansijskog menadžmenta. Njene glavne oblasti stručnosti su procena kreditnog rizika privrednih društava i razvoj metodologija za procenu kreditnog rizika. Od 2007. godine zaposlena je u Komercijalnoj banci A.D. Beograd, na poziciji direktora Odeljenja analize kreditnog rizika pravnih lica. Član je Nadzornog odbora Komercijalne banke A.D. Banja Luka, prethodno član Odbora za reviziju Komercijalne banke A.D. Budva.

Devetogodišnje akademsko radno iskustvo stekla je kao asistent na predmetima Bankarstvo i Međunarodne poslovne finansije, za redovne studente, english division i zaposlene studente na Fakultetu za menadţment Alfa univerziteta i kao gostujući predavač na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Angažovana je kao interni predavač za bankarsku grupu, a od 2011. godine kao eksterni predavač održala je mnogobrojne treninge za različite finansijske institucije u zemlji i inostranstvu, u domenu kreditne analize i procene kreditnog rizika, analize poslovanja preduzeća i kreiranja poslovne strategije za male, srednje i velike privredne subjekte, jedinice lokalne samouprave, retail klijente i dr. Kao konsultant – bankarski ekspert učestvovala je u realizaciji projekta USAID Projekta za bolje uslove poslovanja pod nazivom „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća“.