Mirjana Dragojlović

Mirjana Dragojlović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1999.  godine. Karijeru je započela u revizorskoj firmi Deloitte, gde je provela tri godine radeći na projektima revizije finansijskih izveštaja preduzeća i banaka u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnog Gori. Poseduje više od 12 godina bankarskog iskustva stečenog u ProCredit Bank Srbija i Marfin Bank a.d. Beograd.

Od 2006. godine je na pozicijama višeg menadžmenta u oblasti finansija i upravljanja rizicima sa fokusom na unapređenju finansijske efikasnosti institucije, implementacji strateškog planiranja, definisanju optimalne finansijske strukture i komunikaciji sa kreditorima. Mirjana je zadužena za upravljanje procesima u banci koji uključuju: budžetiranje i planiranje, finansijski kontroling, statutarno finansijsko izveštavanje u skladu sa IFRS, poresku optimizaciju, izveštavanje za potrebe donošenja poslovnih odluka, profitabilnost proizvoda, odnose sa IT sektorom, upravljanje i optimizacija kapitala.

Mirjana poseduje i znanja iz oblasti upravljanja rizicima koja uključuju upravljanje portfolijom, klasifikaciju rizične aktive i politike ispravke vrednosti i rezervisanja, upravljanje tržišnim rizicima i operativnim rizikom.

Bila je učesnik većeg broja internih i eksternih edukacija iz oblasti računovodstva, finansija i upravljanja rizicima. Takođe bila je angažovana i kao interni trener u banci za oblasti povezane sa poslovima finansija i upravljanja rizicima.