OTVORENI TRENINZI

27. i 28. FEBRUARA 2020.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja i identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizikau organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Ratkov – poseduje više od 18  godina radnog iskustva; od čega 10 godina na senior – menadžment pozicijama. Bavio se upravljanjem u finansijskim institucijama (poslovnoj banci I lizing kompaniji – na poziciji izvršnog direktora) i u realnom sektoruu jednoj od vodećih kompanija u agro biznisu (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeće:

 • Suštinsko razumevanje poslovanja agro – klijenta
 • Na šta je potrebno obratiti pažnju I koja znanja su potrebna kako bi ispravno bile sagledane potrebezahtev klijenata, a zatim I adekvatno ocenjena sposobnost klijenta
 • Sagledavanje rizika poljoprivredne proizvodnje
 • Određivanje adekvatnog obezbeđenja  (zaloge/hipoteke) za osiguranje plasmana
 • Važnost komunikacije u procesu saradnje sa klijentom
 • Mesto gde se nalaze najvrednije /ključne informacije
 • Upravljanje rizikom u agro – biznisu
 • Specifičnosti agro – analize

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 21/02/2020.

15. NOVEMBRA 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Veštine prezentovanja – Priprema za Kreditni Odbor“u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Vuk Glišić – ima višegodišnje iskustvo, učestvovao u velikom broju edukativnih programa i treninga, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeće:

 • Razumevanje koncepta prezentacijskih veština, kao i značaja dobre pripreme za uspešnu prezentaciju.
 • Stavljanje fokusa na kratko i jasno iznošenje stavova i ključnih poruka u prezentacijama u cilju bržeg donošenja odluka.
 • Simulacija brojnih praktičnih primera i realnih situacija kao što su sednice Kreditnog Odbora.
 • Utvrđivanje ključnih argumenata u prezentovanju Business i Risk stavova i njihovog uticaja na donošenja konačne odluke.
 • Upotrebnu vrednost predmetnog seminara imaju zaposleni u sektoru poslovanja sa privredom.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 08/11/2019.

 

01. i 02. NOVEMBRA 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Business vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u oba sektora, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeće:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u business i risk analizi.
 • Mogućnost dobijanja odgovora na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način.
 • Prilika da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) i kvalitativnih pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova.
 • Razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Praktični deo treninga predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem business i risk stavova.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 28/10/2019.

 

21. i 22. OKTOBRA 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Specifičnosti i identifikacija faktora kreditnog rizika u AGROBIZNISU u cilju kvalitetnije kreditne analize i minimizacije rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić – ima 19 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeće:

 • Razumevanje specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaj zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika za poljoprivreda gazdinstva.
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja poljoprivrednih gazdinstava.
 • Učesnici će razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, planske i obračunske kalkulacije, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 15/10/2019.

 

17. i 18. OKTOBRA 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu „Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti“ u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Vuk Glišić – ima višegodišnje iskustvo, učestvovao u velikom broju edukativnih programa i treninga, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Uvod u kreditni rizik – Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditnog rizika kako na individualnom, tako i na portfolio nivou, kreditni rizik kroz prizmu ostalih finansijskih rizika, koncept VaR, upoznavanje sa terminima EL (Expected loss), PD (Probability of default), LGD (Loss given default) i EAD (Exposure at default), njihovim značenjem i suštinom;
 • Napredna finansijska analiza (sa studijama slučaja) – Struktura osnovnih finansijskih izveštaja, najvažniji pokazatelji osnovnih finansijskih izveštaja, razumevanje finansijskih pokazatelja, važnost ročne usklađenosti bilansnih pozicija, razlika između dugoročnog i kratkoročnog finansiranja;
 • Specifičnosti analize industrija – Kvantitativna (finansijska) analiza, specifičnosti po delatnostima, specifičnosti bilansnih pozicija po delatnostima, finansijski pokazatelji posmatrani putem racio brojeva za različite industrijske grane, racio brojevi, benchmarking, peer analysis, korisne informacije iz revizorskih izveštaja i periodičnih finansijskih izveštaja;
 • Projekcija novčanih tokova – Pretpostavke na kojima baziramo projekcije, analiza isplativosti projekta, DSCR koncept, Cash flow tool;
 • Kreditna aplikacija u svrhu jasne prezentacije klijenta, industrije i konkretnog zahteva – Suština kreditne aplikacije, segmenti (sekcije) kreditne aplikacije, kako predstaviti zahtev na pravi način, priprema za izradu kreditne aplikacije, prikupljanje informacija relevantnih za izradu kreditne aplikacije;
 • Prezentovanje ključnih nalaza sprovedene analize – Priprema i prezentovanje nosiocima kompetence (potpisnicima, Kreditnom odboru), argumentacija preporuke/stava, kreditna aplikacija vs. prezentacija na Kreditnom Odboru.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 11/10/2019.

 

11. OKTOBRA 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu “ Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzećau  organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje strukturiranja transakcija i prezentovanja ključnih elemenata neophodnih za odlučivanje o plasmanu.
 • Fokus je na unapređenju stečenih znanja u  “ čitanju” finansijskih izveštaja i proceni soft facts (kvalitativnih parametara) u susretu sa klijentom.
 • Posebna pažnja će biti posvećena unapređenju prodajnih veština zaposlenih, veština pregovaranja, principa poslovne komunikacije i neverbalne komunikacije kroz brojne praktične primere.
 • Upotrebnu vrednost predmetnog seminara imaju zaposleni u finansijskim institucijama u domenu poslova sa pravnim licima. Account menadžeri iz organizacionog dela poslovanja sa privredom, zaposleni u filijalama na različitim funkcijama (rukovodiocifilijala,account menadžeri,saradnici) kao i rukovodioci u organizacionim delovima zaduženi za oblast poslovanja sa privredom.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 07/10/2019.

 

11. i 12. APRILA 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Unapređenje prodajnih veština” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Ratkov  poseduje više od 17 godina radnog iskustva, od čega 10 godina na senior – menadžment pozicijama. Bavio se upravljanjem u finansijskim institucijama (poslovnoj banci i lizing kompaniji – na poziciji izvršnog direktora) i u realnom sektoru u jednoj od vodećih komapanija u agro biznisu (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Sistematizovanje dosadašnjeg znanja i veština iz domena prodaje
 • Nadogradnja i unapređenje kroz inovativni , praktični rad
 • Individualno učestvovanje (problemi, stavovi, iskustva i nedoumice)
 • Podizanje budućih rezultata prodajnih aktivnosti na viši nivo
 • Poboljšanje motivacije i zadovoljstva poslom putem povećanja nivoa uspešnosti
 • Povećanje plasmana  i  bolje upravljanje prodajnim aktivnostima

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 05/04/2019.

 

03. i 04. APRILA 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja i identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizikau organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Ratkov – poseduje više od 17 godina radnog iskustva;od čega 10 godina na senior – menadžment pozicijama. Bavio se upravljanjem u finansijskim institucijama (poslovnoj banci I lizing kompaniji – na poziciji izvršnog direktora) i u realnom sektoruu jednoj od vodećih kompanija u agro biznisu (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeće:

 • Suštinsko razumevanje poslovanja agro – klijenta
 • Na šta je potrebno obratiti pažnju I koja znanja su potrebna kako bi ispravno bile sagledane potrebezahtev klijenata, a zatim I adekvatno ocenjena sposobnost klijenta
 • Sagledavanje rizika poljoprivredne proizvodnje
 • Određivanje adekvatnog obezbeđenja  (zaloge/hipoteke) za osiguranje plasmana
 • Važnost komunikacije u procesu saradnje sa klijentom
 • Mesto gde se nalaze najvrednije /ključne informacije
 • Upravljanje rizikom u agro – biznisu
 • Specifičnosti agro – analize

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu. pdf-icon1

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 01/04/2019.

 

29. MARTA 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Banka iz ugla klijenta,klijent iz ugla banke““ u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Piper – se posle završenog fakulteta opredelio za oblast bankarstva u delu kreditne analizei upravljanje rizicima. Svoje desetogodišnje bankarsko iskustvo stekao u Komercijalnoj banca.d. Beograd, ProCredit Bank a.d. Beograd i Banca Intesa a.d. Beograd. Održao veliki broj internih trening programa na temu kreditne analize, procene kreditnog rizika, uticaja makroekonomskih faktora na kreditni rizik i aktivno učestvovao u pripremi alata i dokumenata za unapređenje kreditne analize u domenu agro biznisa i SME.

 

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeće:

 • Razumevanje glavnih motiva poslovanja preduzeća s jedne i glavnih motiva poslovanja banke s druge strane
 • Na koji način klijent bira banku i na koji način banka bira klijenta
 • Učesnici će biti u prilici da vide kako kreditni proces deluje iz ugla klijenta, a kako iz bančinog ugla, kao i kakve posledice nosi krajnja odluka o odobrenju /odbijanju kreditne aplikacije
 • Radionica nudi mogućnost unapređenja znanja u strukturiranju transakcije zajedno sa klijentom kako bi kreditni proizvod odgovarao obema ugovornim stranama
 • Kako izgleda kada klijent kasni u otplati i kakve to posledice ima za njega i za banku
 • Trening će biti propraćen praktičnom simulacijom kreditnog procesa i sagledavanja kakve su konsekvence donete odluke

 

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 25/03/2019.

 

21. i 22. MARTA 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Specifičnosti i identifikacija faktora kreditnog rizika u AGROBIZNISU u cilju kvalitetnije kreditne analize i minimizacije rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić – ima 19 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeće:

 • Razumevanje specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaj zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika za poljoprivreda gazdinstva.
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja poljoprivrednih gazdinstava.
 • Učesnici će razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, planske i obračunske kalkulacije, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.  

 

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 15/03/2019.

 

07. i 08. MART 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu „Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti“ u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Vuk Glišić – ima višegodišnje iskustvo, učestvovao u velikom broju edukativnih programa i treninga, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Uvod u kreditni rizik – Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditnog rizika kako na individualnom, tako i na portfolio nivou, kreditni rizik kroz prizmu ostalih finansijskih rizika, koncept VaR, upoznavanje sa terminima EL (Expected loss), PD (Probability of default), LGD (Loss given default) i EAD (Exposure at default), njihovim značenjem i suštinom;
 • Napredna finansijska analiza (sa studijama slučaja) – Struktura osnovnih finansijskih izveštaja, najvažniji pokazatelji osnovnih finansijskih izveštaja, razumevanje finansijskih pokazatelja, važnost ročne usklađenosti bilansnih pozicija, razlika između dugoročnog i kratkoročnog finansiranja;
 • Specifičnosti analize industrija – Kvantitativna (finansijska) analiza, specifičnosti po delatnostima, specifičnosti bilansnih pozicija po delatnostima, finansijski pokazatelji posmatrani putem racio brojeva za različite industrijske grane, racio brojevi, benchmarking, peer analysis, korisne informacije iz revizorskih izveštaja i periodičnih finansijskih izveštaja;
 • Projekcija novčanih tokova – Pretpostavke na kojima baziramo projekcije, analiza isplativosti projekta, DSCR koncept, Cash flow tool;
 • Kreditna aplikacija u svrhu jasne prezentacije klijenta, industrije i konkretnog zahteva – Suština kreditne aplikacije, segmenti (sekcije) kreditne aplikacije, kako predstaviti zahtev na pravi način, priprema za izradu kreditne aplikacije, prikupljanje informacija relevantnih za izradu kreditne aplikacije;
 • Prezentovanje ključnih nalaza sprovedene analize – Priprema i prezentovanje nosiocima kompetence (potpisnicima, Kreditnom odboru), argumentacija preporuke/stava, kreditna aplikacija vs. prezentacija na Kreditnom Odboru.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu. pdf-icon1

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 04/03/2019.

 

 

21. i 22. FEBRUAR 2019.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Od potrebe za finansiranjem do optimalnog modela finansiranja“ u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Piper – se posle završenog fakulteta opredelio za oblast bankarstva u delu kreditne analizei upravljanje rizicima. Svoje desetogodišnje bankarsko iskustvo stekao u Komercijalnoj banca.d. Beograd, ProCredit Bank a.d. Beograd i Banca Intesa a.d. Beograd. Održao veliki broj internih trening programa na temu kreditne analize, procene kreditnog rizika, uticaja makroekonomskih faktora na kreditni rizik i aktivno učestvovao u pripremi alata i dokumenata za unapređenje kreditne analize u domenu agro biznisa i SME.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeće:

 • Razumevanje funkcionisanja ukupnog procesa finansiranja – od potrebe za finansiranjem nastale u preduzeću do formiranja optimalne strukture finansiranja.
 • Seminar obuhvata proces donošenja odluke u preduzeću o potrebi za finansiranjem s jedne strane i vodi kroz sve faze kreditnog procesa u okviru banke s druge.
 • Koncept seminara je takav da u njemu mogu da učestvuju svi – od onih koji planiraju budžetiranje u preduzeću do kreditnih analitičara u bankama koji predlažu transakciju.
 • Kroz mnoge slikovite primere, seminar vodi do srži finansijske analize i pravi sponu između stvarnih potreba za finansiranjem i optimalne strukrure finansiranja preduzeća.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 15/02/2019.

 

13. DECEMBRA 2018.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Upravljanje stresom” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Miloš Lazarević – ima višegodišnje iskustvo, učestvovao je i prezentovao svoj rad na više nacionalnih i inostranih kongresa, radi kao savetnik Racionalno emotivne & kognitivno bihejvioralne terapije Instituta Albert Elis iz Njujorka. Kroz dosadašnju praksu je stekao iskustvo u oblastima timskog rada,  upravljanja vremenom, upravljanja stresom, veština asertivne komunikacije, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetne oblasti. 

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Upoznavanje sa metodama procene nivoa stresa sa kojim se učesnici seminara suočavaju
 • Ovladavanje osnovnim tehnikama za prevazilaženje stresnih situacija
 • Upoznavanje sa najznačajnijim principima za adekvatnu prevenciju stresa
 • Upravljanje stresom u okviru timskog rada i poslovnog okruženja
 • Upotrebnu vrednost predmetnog seminara imaju svi koji se u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti suočavaju sa povećanim nivoom izazova i poslovnih zahteva, kako individualno, tako i onima koji u opisu svog posla za cilj imaju upravljanje timovima.

 Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen

Krajnji rok za prijavu je 10/12/2018.

 

30. NOVEMBAR 2018.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Veštine prezentovanja – Priprema za Kreditni Odbor“u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Vuk Glišić – ima višegodišnje iskustvo, učestvovao u velikom broju edukativnih programa i treninga, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeće:

 • Razumevanje koncepta prezentacijskih veština, kao i značaja dobre pripreme za uspešnu prezentaciju.
 • Stavljanje fokusa na kratko i jasno iznošenje stavova i ključnih poruka u prezentacijama u cilju bržeg donošenja odluka.
 • Simulacija brojnih praktičnih primera i realnih situacija kao što su sednice Kreditnog Odbora.
 • Utvrđivanje ključnih argumenata u prezentovanju Business i Risk stavova i njihovog uticaja na donošenja konačne odluke.
 • Upotrebnu vrednost predmetnog seminara imaju zaposleni u sektoru poslovanja sa privredom.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 28/11/2018.

 

15. i 16. NOVEMBRA 2018.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Unapređenje prodajnih veština” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Ratkov  poseduje više od 17 godina radnog iskustva, od čega 10 godina na senior – menadžment pozicijama. Bavio se upravljanjem u finansijskim institucijama (poslovnoj banci i lizing kompaniji – na poziciji izvršnog direktora) i u realnom sektoru u jednoj od vodećih komapanija u agro biznisu (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Sistematizovanje dosadašnjeg znanja i veština iz domena prodaje
 • Nadogradnja i unapređenje kroz inovativni , praktični rad
 • Individualno učestvovanje (problemi, stavovi, iskustva i nedoumice)
 • Podizanje budućih rezultata prodajnih aktivnosti na viši nivo
 • Poboljšanje motivacije i zadovoljstva poslom putem povećanja nivoa uspešnosti
 • Povećanje plasmana  i  bolje upravljanje prodajnim aktivnostima

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 13/11/2018.

 

 18. i 19. OKTOBAR 2018.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Vuk Glišić – ima višegodišnje iskustvo, učestvovao u velikom broju edukativnih programa i treninga, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Uvod u kreditni rizik – Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditnog rizika kako na individualnom, tako i na portfolio nivou, kreditni rizik kroz prizmu ostalih finansijskih rizika, koncept VaR, upoznavanje sa terminima EL (Expected loss), PD (Probability of default), LGD (Loss given default) i EAD (Exposure at default), njihovim značenjem i suštinom;
 • Napredna finansijska analiza (sa studijama slučaja) – Struktura osnovnih finansijskih izveštaja, najvažniji pokazatelji osnovnih finansijskih izveštaja, razumevanje finansijskih pokazatelja, važnost ročne usklađenosti bilansnih pozicija, razlika između dugoročnog i kratkoročnog finansiranja;
 • Specifičnosti analize industrija – Kvantitativna (finansijska) analiza, specifičnosti po delatnostima, specifičnosti bilansnih pozicija po delatnostima, finansijski pokazatelji posmatrani putem racio brojeva za različite industrijske grane, racio brojevi, benchmarking, peer analysis, korisne informacije iz revizorskih izveštaja i periodičnih finansijskih izveštaja;
 • Projekcija novčanih tokova – Pretpostavke na kojima baziramo projekcije, analiza isplativosti projekta, DSCR koncept, Cash flow tool;
 • Kreditna aplikacija u svrhu jasne prezentacije klijenta, industrije i konkretnog zahteva – Suština kreditne aplikacije, segmenti (sekcije) kreditne aplikacije, kako predstaviti zahtev na pravi način, priprema za izradu kreditne aplikacije, prikupljanje informacija relevantnih za izradu kreditne aplikacije;
 • Prezentovanje ključnih nalaza sprovedene analize – Priprema i prezentovanje nosiocima kompetence (potpisnicima, Kreditnom odboru), argumentacija preporuke/stava, kreditna aplikacija vs. prezentacija na Kreditnom Odboru.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1 .

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 16/10/2018.

 

 04. i 05. OKTOBAR 2018.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Kreditna analiza kao deo procesa minimizacije kreditnog rizika za mikro i SME  u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić – ima 18 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti mikro klijenata i SME, načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaja zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposobnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja
 • Razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 02/10/2018.

 

 20. i 21. SEPTEMBAR 2018.

 

Održava se otvoreni trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja I identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Ratkov – poseduje više od 15 godina radnog iskustva od čega 10 godina na senior – menadžment pozicijama. Bavio se upravljanjem u finansijskim institucijama (poslovnoj banci i lizing kompaniji – na poziciji izvršnog direktora) i u realnom sektoru – jednoj od vodećih kompanija u agro biznisu (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Suštinsko razumevanje poslovanja agro – klijenta
 • Na šta je potrebno obratiti pažnju i koja znanja su potrebna kako bi ispravno bile sagledane potrebe klijenata, a zatim i adekvatno ocenjena sposobnost klijenta
 • Sagledavanje rizika poljoprivredne proizvodnje
 • Određivanje adekvatnog obezbeđenja  (zaloge/hipoteke) za osiguranje plasmana
 • Važnost komunikacije u procesu saradnje sa klijentom
 • Mesto gde se nalaze najvrednije / ključne informacije
 • Upravljanje rizikom u agrobiznisu
 • Specifičnosti agroanalize

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 18/09/2018.

 

 01. JUN 2018. 

 
Održava se otvoreni trening na temu“Ocena isplativosti investicije klijenta iz ugla finansijskih institucija”  u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo. 

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti. 

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći: 

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize sa posebnim akcentom na sagledavanje novčanih tokova.
 • Fokus je na unapređenju stečenih znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja preduzeća, a posebno značaja i metoda projektivanja novčanih tokova.
 • Posebna pažnja će biti posvećena načinima ocene buduće prinosne snage preduzeća, na osnovu analize neto novčanih tokova.
 • Bolje razumevanje ugla gledanja finansijskih institucija na povrat investicije privrede.
 • Upotrebnu vrednost predmetnog seminara imaju zaposleni u finansijskim institucijama u domenu analize i procene kreditnog rizika, kao i zaposleni u finansijama preduzeća, koji će, pored prilike da budu upoznati sa načinima finansijske analize i projektovanja neto novčanih tokova, imati priliku i da upoznaju principe ocene kreditne sposobnosti iz ugla poslovne banke

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1

Broj polaznika je ograničen. 

Krajnji rok za prijavu je 29/05/2018.

 

 31. MAJ 2018. 

 

Održava se otvoreni trening na temu “ Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća” u  organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo. 

Predavač Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.  

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći: 

 • Razumevanje strukturiranja transakcija i prezentovanja ključnih elemenata neophodnih za odlučivanje o plasmanu.
 • Fokus je na unapređenju stečenih znanja u  “ čitanju” finansijskih izveštaja i proceni soft facts (kvalitativnih parametara) u susretu sa klijentom. 
 • Posebna pažnja će biti posvećena unapređenju prodajnih veština zaposlenih, veština pregovaranja, principa poslovne komunikacije i neverbalne komunikacije kroz brojne praktične primere.
 • Upotrebnu vrednost predmetnog seminara imaju zaposleni u finansijskim institucijama u domenu poslova sa pravnim licima. Account menadžeri iz organizacionog dela poslovanja sa privredom, zaposleni u filijalama na različitim funkcijama (rukovodiocifilijala,account menadžeri,saradnici) kao i rukovodioci u organizacionim delovima zaduženi za oblast poslovanja sa privredom.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu mail-apdf-icon1 .

Broj polaznika je ograničen

Krajnji rok za prijavu je 28/05/2018.

 

 24. i 25. MAJ 2018. 

 

Održava se otvoreni trening na temu “Specifičnosti i identifikacija faktora kreditnog rizika u AGROBIZNISU u cilju kvalitetnije kreditne analize i minimizacije rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić koji ima 17 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaj zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposobnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika za poljoprivredna gazdinstva.
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja poljoprivrednih gazdinstava.
 • Učesnici će razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, planske i obračunske kalkulacije, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr. 

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1 .

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 22/05/2018.

 

 26. i 27. APRIL 2018. 

 
Održava se otvoreni trening na temu Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Vuk Glišić – ima višegodišnje iskustvo, učestvovao u velikom broju edukativnih programa i treninga, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Uvod u kreditni rizik – Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditnog rizika kako na individualnom, tako i na portfolio nivou, kreditni rizik kroz prizmu ostalih finansijskih rizika, koncept VaR, upoznavanje sa terminima EL (Expected loss), PD (Probability of default), LGD (Loss given default) i EAD (Exposure at default), njihovim značenjem i suštinom;
 • Napredna finansijska analiza (sa studijama slučaja) – Struktura osnovnih finansijskih izveštaja, najvažniji pokazatelji osnovnih finansijskih izveštaja, razumevanje finansijskih pokazatelja, važnost ročne usklađenosti bilansnih pozicija, razlika između dugoročnog i kratkoročnog finansiranja;
 • Specifičnosti analize industrija – Kvantitativna (finansijska) analiza, specifičnosti po delatnostima, specifičnosti bilansnih pozicija po delatnostima, finansijski pokazatelji posmatrani putem racio brojeva za različite industrijske grane, racio brojevi, benchmarking, peer analysis, korisne informacije iz revizorskih izveštaja i periodičnih finansijskih izveštaja;
 • Projekcija novčanih tokova – Pretpostavke na kojima baziramo projekcije, analiza isplativosti projekta, DSCR koncept, Cash flow tool;
 • Kreditna aplikacija u svrhu jasne prezentacije klijenta, industrije i konkretnog zahteva – Suština kreditne aplikacije, segmenti (sekcije) kreditne aplikacije, kako predstaviti zahtev na pravi način, priprema za izradu kreditne aplikacije, prikupljanje informacija relevantnih za izradu kreditne aplikacije;
 • Prezentovanje ključnih nalaza sprovedene analize – Priprema i prezentovanje nosiocima kompetence (potpisnicima, Kreditnom odboru), argumentacija preporuke/stava, kreditna aplikacija vs. prezentacija na Kreditnom Odboru.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 24/04/2018.

 

 20. APRIL 2018. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Banka iz ugla klijenta, klijent iz ugla bankeu organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Piper se nakon završenog Ekonomskog fakulteta opredelio za oblast bankarstva u delu kreditne analize i upravljanja rizicima. Svoje desetogodišnje bankarsko iskustvo stekao u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, ProCredit Bank a.d. Beograd i Banca Intesa a.d. Beograd. Održao je veliki broj internih trening programa na temu kreditne analize, procene kreditnog rizika, uticaja makroekonomskih faktora na kreditni rizik i aktivno učestvovao u pripremi alata i dokumenata za unapređenje kreditne analize u domenu agro biznisa i SME. (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje glavnih motiva poslovanja preduzeća s jedne i glavnih motiva poslovanja banke s druge strane
 • Na koji način klijent bira banku i na koji način banka bira klijenta
 • Učesnici će biti u prilici da vide kako kreditni proces deluje iz ugla klijenta, a kako iz bančinog ugla, kao i kakve posledice nosi krajnja odluka o odobrenju /odbijanju kreditne aplikacije
 • Radionica nudi mogućnost unapređenja znanja u strukturiranju transakcije zajedno sa klijentom kako bi kreditni proizvod odgovarao obema ugovornim stranama
 • Kako izgleda kada klijent kasni u otplati i kakve to posledice ima za njega i za banku
 • Trening će biti propraćen praktičnom simulacijom kreditnog procesa i sagledavanja kakve su konsekvence donete odluke

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 18/04/2018.

 

 12. i 13. APRIL 2018. 

 

Održava se otvoreni trening na temu “Business vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u oba sektora, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u business i risk analizi.
 • Mogućnost dobijanja odgovora na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način.
 • Prilika da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) i kvalitativnih pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova.
 • Razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Praktični deo treninga predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem business i risk stavova.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 10/04/2018.

 

29. i 30. MART 2018. 

 

Održava se otvoreni trening na temu ““IRACIONALNE POSLOVNE ODLUKE – primena principa bihevioralne ekonomije u poslovnom okruženjuu organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavači – Dragana Draganac i dr Miloš Lazarević – koji imaju višegodišnje iskustvo kako u naučnim oblastima i istraživanjima na temu bihevioralne ekonomije, tako i u terapeutskim radionicama, predstavljaju izuzetno relevantne osobe i formiraju odličan tim koji Vam može preneti znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta bihevioralne ekonomije, uticajem psihologije u ekonomiji i međuzavisnim funkcionisanjem dva sistema odlučivanja (svesnog i nesvesnog).
 • Fokus će biti na objašnjenju najvažnijih grešaka u zaključivanju, radi poboljšanja odlučivanja pri svakodnevnim poslovnim zadacima sa kojima se susreću.
 • Upotrebnu vrednost predmetnog seminara učesnici seminara će dobiti jer će imaće priliku da nauče kako da analiziraju svoje i tuđe odluke, ali i kako da donose kvalitetnije odluke.
 • Upoznaće se takođe sa osnovnim psihološkim zamkama i pristrasnostima u koje mogu da upadnu, kako bi iste lakše prepoznali kod sebe i drugih, naučili da ih izbegnu ili iskoriste, a sve sa ciljem kvalitetnijeg i bržeg odlučivanja, kao i boljeg razumevanja monetarne u uslovima biheviorizma.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 27/03/2018.

 

22. i 23. MART 2018. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Od potrebe za finansiranjem do optimalnog modela finansiranjau organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Piper se nakon završenog Ekonomskog fakulteta opredelio za oblast bankarstva u delu kreditne analize i upravljanja rizicima. Svoje desetogodišnje bankarsko iskustvo stekao u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, ProCredit Bank a.d. Beograd i Banca Intesa a.d. Beograd. Održao je veliki broj internih trening programa na temu kreditne analize, procene kreditnog rizika, uticaja makroekonomskih faktora na kreditni rizik i aktivno učestvovao u pripremi alata i dokumenata za unapređenje kreditne analize u domenu agro biznisa i SME. (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje funkcionisanja ukupnog procesa finansiranja – od potrebe za finansiranjem nastale u preduzeću do formiranja optimalne strukture finansiranja.
 • Seminar obuhvata proces donošenja odluke u preduzeću o potrebi za finansiranjem s jedne strane i vodi kroz sve faze kreditnog procesa u okviru banke s druge.
 • Koncept semirara je takav da u njemu mogu da učestvuju svi – od onih koji planiraju budžetiranje u preduzeću do kreditnih analitičara u bankama koji predlažu transakciju.
 • Kroz mnoge slikovite primere, seminar vodi do srži finansijske analize i pravi sponu između stvarnih potreba za finansiranjem i optimalne strukrure finansiranja preduzeća.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 20/03/2018.

 

 01. i 02. MART 2018. 

 

Održava se otvoreni trening na temu “Ocena isplativosti investicije klijenta iz ugla finansijskih institucija” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize sa posebnim akcentom na sagledavanje novčanih tokova.
 • Fokus je na unapređenju stečenih znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja preduzeća, a posebno značaja i metoda projektivanja novčanih tokova.
 • Posebna pažnja će biti posvećena načinima ocene buduće prinosne snage preduzeća, na osnovu analize neto novčanih tokova.
 • Upotrebnu vrednost predmetnog seminara imaju zaposleni u finansijskim institucijama u domenu analize i procene kreditnog rizika, kao i zaposleni u finansijama preduzeća, koji će, pored prilike da budu upoznati sa načinima finansijske analize i projektovanja neto novčanih tokova, imati priliku i da upoznaju principe ocene kreditne sposobnosti iz ugla poslovne banke.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 27/02/2018.

 

22. i 23. FEBRUAR 2018. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Specifičnosti i identifikacija faktora kreditnog rizika u AGROBIZNISU u cilju kvalitetnije kreditne analize i minimizacije rizika u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić– ima 17 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaj zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika za poljoprivreda gazdinstva.
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja poljoprivrednih gazdinstava.
 • Učesnici će razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, planske i obračunske kalkulacije, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 20/02/2018.

 

25. i 26. JANUAR 2018. 

 

Održava se otvoreni trening na temu “Business vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u oba sektora, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u business i risk analizi.
 • Mogućnost dobijanja odgovora na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način.
 • Prilika da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) i kvalitativnih pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova.
 • Razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Praktični deo treninga predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem business i risk stavova.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 23/01/2018.

 

 14. i 15. DECEMBAR 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Finansije za nefinansijere u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivana Višnjić – ima više od 10 godina radnog iskustva u oblasti finansija i controllinga, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču). Njena industrijska ekspertiza obuhvata proizvodnju, potrošnu robu i maloprodaju, finansijske institucije, IT, osiguranje i zdravstvo.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje finansija i svega što ono ima u svojoj osnovi radi lakšeg korišćenja dostupnih informacija
 • Lakšeg upravljanja i lakšeg donošenja odluka na osnovu kvantitativnih podataka koji proizilaze iz finansija
 • U ciframa nema bauka već korisnih podataka sa kojima možemo da radimo i da se razvijamo
 • Interaktivni deo treninga predviđa zadatke kojima se sve oblasti praktično prelaze sa primerima koji mogu i da simuliraju poslovanje u samim kompanijama
 • Fokus je na mikro finansijama, odnosno razumevanju unutrašnjeg poslovanja svake kompanije

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 12/12/2017.

 

 01. DECEMBAR 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Ocena kreditnog boniteta za jedinice lokalne samouprave u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Učesnici seminara će imati priliku za dublje razumevanje sveobuhvatnog procesa analize jedinica lokalne samouprave sa posebnim akcentom na razumevanje  budžeta kao i isplativosti investicionog poduhvata. Osnovna ideja je da predavač, kroz brojne praktične primere koji se odnose na jedinice lokalne samouprave, učesnicima pruži mogućnost maksimalne praktične primenjivosti u svakodnevnom radu.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 29/11/2017.

 

 16. i 17. NOVEMBAR 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Kreditna analiza i procena kreditnog rizika retail klijenata (mikro klijenti, preduzetnici i fizička lica) u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić – ima 15 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti mikro klijenata i fizičkih lica, načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaja zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja
 • Razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 14/11/2017.

 

 26. i 27 OKTOBAR 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Business vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u oba sektora, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u business i risk analizi.
 • Mogućnost dobijanja odgovora na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način.
 • Prilika da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) i kvalitativnih pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova.
 • Razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Praktični deo treninga predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem business i risk stavova.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 24/10/2017.

 

 12. i 13. OKTOBAR 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Vuk Glišić – ima višegodišnje iskustvo, učestvovao u velikom broju edukativnih programa i treninga, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Uvod u kreditni rizik – Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditnog rizika kako na individualnom, tako i na portfolio nivou, kreditni rizik kroz prizmu ostalih finansijskih rizika, koncept VaR, upoznavanje sa terminima EL (Expected loss), PD (Probability of default), LGD (Loss given default) i EAD (Exposure at default), njihovim značenjem i suštinom;
 • Napredna finansijska analiza (sa studijama slučaja) – Struktura osnovnih finansijskih izveštaja, najvažniji pokazatelji osnovnih finansijskih izveštaja, razumevanje finansijskih pokazatelja, važnost ročne usklađenosti bilansnih pozicija, razlika između dugoročnog i kratkoročnog finansiranja;
 • Specifičnosti analize industrija – Kvantitativna (finansijska) analiza, specifičnosti po delatnostima, specifičnosti bilansnih pozicija po delatnostima, finansijski pokazatelji posmatrani putem racio brojeva za različite industrijske grane, racio brojevi, benchmarking, peer analysis, korisne informacije iz revizorskih izveštaja i periodičnih finansijskih izveštaja;
 • Projekcija novčanih tokova – Pretpostavke na kojima baziramo projekcije, analiza isplativosti projekta, DSCR koncept, Cash flow tool;
 • Kreditna aplikacija u svrhu jasne prezentacije klijenta, industrije i konkretnog zahteva – Suština kreditne aplikacije, segmenti (sekcije) kreditne aplikacije, kako predstaviti zahtev na pravi način, priprema za izradu kreditne aplikacije, prikupljanje informacija relevantnih za izradu kreditne aplikacije;
 • Prezentovanje ključnih nalaza sprovedene analize – Priprema i prezentovanje nosiocima kompetence (potpisnicima, Kreditnom odboru), argumentacija preporuke/stava, kreditna aplikacija vs. prezentacija na Kreditnom Odboru.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 10/10/2017.

 

 21. i 22. SEPTEMBAR 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja i identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Ratkov  poseduje više od 15 godina radnog iskustva, od čega 10 godina na senior-menadžment pozicijama. Bavio se upravljanjem u finansijskim institucijama (poslovnoj banci i lizing kompaniji – na poziciji izvršnog direktora) i u realnom sektoru u jednoj od vodećih komapanija u agro biznisu (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Suštinsko razumevanje poslovanja agro-klijenta
 • Na šta je potrebno obratiti pažnju i koja znanja su potrebna kako bi ispravno bile sagledane potrebe/zahtev klijenta, a zatim i adekvatno ocenjena kredita sposobnost klijenta
 • Sagledavanje rizika poljoprivredne proizvodnje
 • Određivanje adekvatnog obezbeđenja (zaloge/hipoteke) za osiguranje plasmana
 • Važnost komunikacije u procesu saradnje sa klijentom
 • Mesta gde se nalaze najvrednije/ključne informacije
 • Upravljanje rizikom u agro-biznisu
 • Specifičnosti agro-analize

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 19/09/2017.

 

08. i 09. JUN 2017.

 

Održava se otvoreni trening na temu Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ratko Hajder – poseduje više od 15 godina radnog iskustva, od čega 12 godina u bankarstvu. Učestvovao je u nekoliko projekata i održao veliki broj internih trening programa na temu unapređenja efikasnosti prodaje i prodajnih veština u radu sa ovim segmentom klijenata (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Edukacija učesnika o osnovnim elementima i fazama procesa prodaje
 • Sagledavanje najčešćih grešaka prodavaca bankarskih proizvoda i saveta o tome kako ih izbeći
 • Učesnici će biti u prilici da proces prodaje sagledaju kroz sve njegove faze i upoznaju se sa specifičnostima i najbitnijim elementima svake od njih, uz praktične primere i zadatke
 • Posebna pažnja će biti posvećena unapređenju prodajnih veština u direktnom kontaktu sa klijentima na sastanku kao najbitnijoj fazi svakog procesa prodaje
 • Kroz niz praktičnih primera i aktivno učešće polaznika seminara biće prezentovan osnovni model strukture i toka prodajnog sastanka, način na koji se može zadobiti poverenje klijenata

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 06/06/2017.

 

18. i 19. MAJ 2017.

 

Održava se otvoreni trening na temu Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog procesa kreditne analize i procene kreditnog rizika za plasmane privrednim društvima
 • Poseban akcenat na razumevanje  parametara kao karakteristika poslovanja i finansijskog stanja privrednih društava koja obavljaju različite delatnosti
 • Prilika da se kroz brojne praktične primere koji se odnose na privredna društva iz različitih delatnosti, učesnicima pruži mogućnost maksimalne praktične primenjivosti u svakodnevnom radu
 • Praktični deo treninga predviđa rad na različitim primerima iz prakse privrednih društava predstavnika različitih delatnosti

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 16/05/2017.

 

27. APRIL 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Banka iz ugla klijenta, klijent iz ugla bankeu organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Piper se nakon završenog Ekonomskog fakulteta opredelio za oblast bankarstva u delu kreditne analize i upravljanja rizicima. Svoje desetogodišnje bankarsko iskustvo stekao u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, ProCredit Bank a.d. Beograd i Banca Intesa a.d. Beograd. Održao je veliki broj internih trening programa na temu kreditne analize, procene kreditnog rizika, uticaja makroekonomskih faktora na kreditni rizik i aktivno učestvovao u pripremi alata i dokumenata za unapređenje kreditne analize u domenu agro biznisa i SME. (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje glavnih motiva poslovanja preduzeća s jedne i glavnih motiva poslovanja banke s druge strane
 • Na koji način klijent bira banku i na koji način banka bira klijenta
 • Učesnici će biti u prilici da vide kako kreditni proces deluje iz ugla klijenta, a kako iz bančinog ugla, kao i kakve posledice nosi krajnja odluka o odobrenju /odbijanju kreditne aplikacije
 • Radionica nudi mogućnost unapređenja znanja u strukturiranju transakcije zajedno sa klijentom kako bi kreditni proizvod odgovarao obema ugovornim stranama
 • Kako izgleda kada klijent kasni u otplati i kakve to posledice ima za njega i za banku
 • Trening će biti propraćen praktičnom simulacijom kreditnog procesa i sagledavanja kakve su konsekvence donete odluke

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 25/04/2017.

 

20. i 21. APRIL 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Business vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u oba sektora, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u business i risk analizi.
 • Mogućnost dobijanja odgovora na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način.
 • Prilika da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) i kvalitativnih pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova.
 • Razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Praktični deo treninga predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem business i risk stavova.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 13/04/2017.

 

18. i 19. APRIL 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog procesa kreditne analize i procene kreditnog rizika za plasmane privrednim društvima
 • Poseban akcenat na razumevanje  parametara kao karakteristika poslovanja i finansijskog stanja privrednih društava koja obavljaju različite delatnosti
 • Prilika da se kroz brojne praktične primere koji se odnose na privredna društva iz različitih delatnosti, učesnicima pruži mogućnost maksimalne praktične primenjivosti u svakodnevnom radu
 • Praktični deo treninga predviđa rad na različitim primerima iz prakse privrednih društava predstavnika različitih delatnosti

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 12/04/2017.

 

03. i 04. APRIL 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Kreditna analiza i procena kreditnog rizika retail klijenata (mikro klijenti, preduzetnici i fizička lica) u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić– ima 15 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti mikro klijenata i fizičkih lica, načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaja zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja
 • Razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 31/03/2017.

 

16. i 17. MART 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja i identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Ratkov  poseduje više od 15 godina radnog iskustva, od čega 10 godina na senior-menadžment pozicijama. Bavio se upravljanjem u finansijskim institucijama (poslovnoj banci i lizing kompaniji – na poziciji izvršnog direktora) i u realnom sektoru u jednoj od vodećih komapanija u agro biznisu (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Suštinsko razumevanje poslovanja agro-klijenta
 • Na šta je potrebno obratiti pažnju i koja znanja su potrebna kako bi ispravno bile sagledane potrebe/zahtev klijenta, a zatim i adekvatno ocenjena kredita sposobnost klijenta
 • Sagledavanje rizika poljoprivredne proizvodnje
 • Određivanje adekvatnog obezbeđenja (zaloge/hipoteke) za osiguranje plasmana
 • Važnost komunikacije u procesu saradnje sa klijentom
 • Mesta gde se nalaze najvrednije/ključne informacije
 • Upravljanje rizikom u agro-biznisu
 • Specifičnosti agro-analize

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 14/03/2017.

 

27. i 28. FEBRUAR 2017. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Upravljanje rizičnim plasmanima (WORK OUT) sa osvrtom na UPPRu organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Bojan Žarković  – poseduje više od 10 godina bankarskog iskustva stečenog u Erste Bank Srbija. Angažovan je i kao interni trener u Erste Banci za oblasti povezane sa poslovima restrukturiranja (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

Razumevanje specifičnosti upravljanja rizičnim plasmanima i specifičnih okolnosti koje se mogu desiti u situaciji naplate rizičnog plasmana

 • Razumevanje specifičnosti upravljanja rizičnim plasmanima i specifičnih okolnosti koje se mogu desiti u situaciji naplate rizičnog plasmana
 • Razumevanje drugačijeg pristupa klijentu u cilju ostvarivanja maksimalnog rezultata za banku
 • Razumevanje konceptualnog okvira za razmatranje različitih strategija naplate, vrednovanje i izbor konkretne strategije za naplatu potraživanja
 • Implikacije koje upravljanje portfoliom rizičnih klijenata ima na druge poslovne funkcije i na rezultate banke
 • Uticaj zakonske regulative na mogućnosti i ograničenja realizovanja naplate u kraćem ili dužem roku
 • Učesnici će imati priliku da se kroz konkretne primere iz prakse upoznaju sa mogućnostima i ograničenjima koje postavlja zakonska regulativa

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 24/02/2017.

 

12. i 13. DECEMBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Finance for non finance u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Mirjana Dragojlović poseduje više od 12 godina bankarskog iskustva stečenog u ProCredit Bank Srbija i Marfin Bank a.d. Beograd. Od 2006. godine je na pozicijama višeg menadžmenta u oblasti finansija i upravljanja rizicima sa fokusom na unapređenju finansijske efikasnosti institucije, implementacji strateškog planiranja, definisanju optimalne finansijske strukture i komunikaciji sa kreditorima. Bila je učesnik većeg broja internih i eksternih edukacija iz oblasti računovodstva, finansija i upravljanja rizicima. Takođe, bila je angažovana i kao interni trener u banci za oblasti povezane sa poslovima finansija i upravljanja rizicima.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti finansijske funkcije u bankama i njene veze sa ostalim funkcijama
 • Sticanje opšte slike o zakonskom okviru koji reguliše finansijsku funkciju u bankama
 • Usvajanje osnovne finansijske terminologije
 • Razumevanje finansijskih izveštaja banke i njihovih osnovnih komponenti
 • Razumevanje osnovnih komponenti cene bankarskih proizvoda
 • Razumevanje efekata poslovnih aktivnosti na finansijske izveštaje banke
 • Bolje razumevanje odluka menadžmenta i njihovog uticaja na finansijski rezultat

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1 .

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 09/12/2016.

 

08. i 09. DECEMBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Business vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Jovana Kapisoda ima preko 10 godina menadžerskog iskustva u upravljanju rizicima. Položila je dva nivoa CFA-a i licencirani je portfolio menadžer od strane  Komisije za hartije od vrednosti  Republike Srbije. Izgradila prvi reporting sistem i napisala prvu kreditnu politiku u banci za SME segment tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u business i risk analizi
 • Mogućnost dobijanja odgovora na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način
 • Prilika da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) i kvalitativnih pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova
 • Razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka
 • Praktični deo treninga predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem business i risk stavova

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1 .

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 07/12/2016.

 

02. DECEMBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Interna revizija u bankarstvu u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nemanja Krstić  – ima preko 8 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, kao i međunardnu licencu Certified Internal Auditor (CIA) i Certified Risk Management in Audit (CRMA), tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Ovladati primenom različitih revizorskih pristupa i samim alatima koje mogu koristiti, stavljajući akcenat na procese planiranja, izvođenja i komunikacije rezultata rada
 • Polaznici će imati priliku da sagledaju izazove koji očekuju funkciju interne revizije u bližoj budućnosti
 • Koja su očekivanja postavljena ispred njih u cilju jačanja savetodavne ulogu i funkcije nezavisnog i profesionalnog tela u službi najvišeg rukovodstva organizacije
 • Biće obuhvaćen i uvod u najnovije izmene međunarodnih standarda interne revizije koje zvanično stupaju u primenu januara 2017 godine.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 01/12/2016.

 

24. i 25. NOVEMBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog procesa kreditne analize i procene kreditnog rizika za plasmane privrednim društvima
 • Poseban akcenat na razumevanje  parametara kao karakteristika poslovanja i finansijskog stanja privrednih društava koja obavljaju različite delatnosti
 • Prilika da se kroz brojne praktične primere koji se odnose na privredna društva iz različitih delatnosti, učesnicima pruži mogućnost maksimalne praktične primenjivosti u svakodnevnom radu
 • Praktični deo treninga predviđa rad na različitim primerima iz prakse privrednih društava predstavnika različitih delatnosti

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 22/11/2016.

 

17. i 18. NOVEMBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Kreditna analiza i procena kreditnog rizika retail klijenata (mikro klijenti, preduzetnici i fizička lica) u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić– ima 15 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti mikro klijenata i fizičkih lica, načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaja zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja
 • Razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 15/11/2016.

 

 08. i 09. NOVEMBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Usklađenost poslovnog i finansijskog modela poslovanjau organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Piper se nakon završenog Ekonomskog fakulteta opredelio za oblast bankarstva u delu kreditne analize i upravljanja rizicima. Svoje desetogodišnje bankarsko iskustvo stekao u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, ProCredit Bank a.d. Beograd i Banca Intesa a.d. Beograd. Održao je veliki broj internih trening programa na temu kreditne analize, procene kreditnog rizika, uticaja makroekonomskih faktora na kreditni rizik i aktivno učestvovao u pripremi alata i dokumenata za unapređenje kreditne analize u domenu agro biznisa i SME. (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje uslova u kojima preduzeće posluje i poslovnog modela
 • Ocena postojećeg biznis modela i mogućnosti njegovog unapređenja
 • Sagledavanje perspektive poslovnog modela i postojanja potrebe za promenom
 • Sagledavanje načina finansiranja postojećeg poslovnog modela i adekvatnost tog finansiranja sa stanovišta proizvoda i cene
 • Formiranje optimalnog modela finansiranja poslovnog modela i benefiti od optimalne strukture finansiranja
 • Trening je praćen praktičnim primerima različitih poslovnih i finansijskih modela

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 07/11/2016.

 

04. NOVEMBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Banka iz ugla klijenta, klijent iz ugla bankeu organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Piper se nakon završenog Ekonomskog fakulteta opredelio za oblast bankarstva u delu kreditne analize i upravljanja rizicima. Svoje desetogodišnje bankarsko iskustvo stekao u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, ProCredit Bank a.d. Beograd i Banca Intesa a.d. Beograd. Održao je veliki broj internih trening programa na temu kreditne analize, procene kreditnog rizika, uticaja makroekonomskih faktora na kreditni rizik i aktivno učestvovao u pripremi alata i dokumenata za unapređenje kreditne analize u domenu agro biznisa i SME. (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje glavnih motiva poslovanja preduzeća s jedne i glavnih motiva poslovanja banke s druge strane
 • Na koji način klijent bira banku i na koji način banka bira klijenta
 • Učesnici će biti u prilici da vide kako kreditni proces deluje iz ugla klijenta, a kako iz bančinog ugla, kao i kakve posledice nosi krajnja odluka o odobrenju /odbijanju kreditne aplikacije
 • Radionica nudi mogućnost unapređenja znanja u strukturiranju transakcije zajedno sa klijentom kako bi kreditni proizvod odgovarao obema ugovornim stranama
 • Kako izgleda kada klijent kasni u otplati i kakve to posledice ima za njega i za banku
 • Trening će biti propraćen praktičnom simulacijom kreditnog procesa i sagledavanja kakve su konsekvence donete odluke

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 02/11/2016.

 

 20. i 21. OKTOBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Unapređenje efikasnosti prodaje bankarskih proizvoda u segmentu malih i srednjih preduzeća u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavači:

 • Jovana Kapisoda ima preko 10 godina menadžerskog iskustva u upravljanju rizicima. Položila je dva nivoa CFA-a i licencirani je portfolio menadžer od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije. Izgradila prvi reporting sistem i napisala prvu kreditnu politiku u banci za SME segment.
 • Marko Moračić ima preko 15 godina radnog iskustva u kreiranju edukativnih radionica i programa za obuku menadžera, zaposlenih i savetnika u privredi, javnoj administraiciji, nevladinom sektoru i preduzetnika. Ima zvanje NLP Master Trainer, koje je stekao učeći od najvećih svetskih imena primenjene Neuro nauke u oblastima prodaje, organizacione promene, razvoja menadžera, procesiranja stresa i terapeutskog coaching rada.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Sagledavanje uloge prodavaca u širem kontekstu banke
 • Strukturirani pogled na bankarske proizvode i njihovu adekvatnost u konkretnim situacijama
 • Unaređenje razumevanja značaja kvaliteta kreditnog zahteva za efikasnost procesa donošenja odluke
 • Razumevanje ključnih aspekata psihologije kupovine i donošenja odluke o saradnji sa bankom ili account menadžerom
 • Osnove komunikacionih metoda motivisanja
 • Pravljenja osnovnih profila klijenata na osnovu njihovih preferencija u komunikaciji
 • Razumevanje načina na koji klijenti neverbalno komuniciraju i opcija da se te poruke iskoriste u prodaji

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 19/10/2016.

 

 13. i 14. OKTOBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu “Integralni pristup kreditnoj analizi klijenata iz AGROBIZNISA baziran na specifičnostima poslovanja i identifikaciji posebnih rizika u cilju izrade kvalitetnije analize i minimizacije kreditnog rizika” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Nenad Ratkov  poseduje više od 15 godina radnog iskustva, od čega 10 godina na senior-menadžment pozicijama. Bavio se upravljanjem u finansijskim institucijama (poslovnoj banci i lizing kompaniji – na poziciji izvršnog direktora) i u realnom sektoru u jednoj od vodećih komapanija u agro biznisu (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Suštinsko razumevanje poslovanja agro-klijenta
 • Na šta je potrebno obratiti pažnju i koja znanja su potrebna kako bi ispravno bile sagledane potrebe/zahtev klijenta, a zatim i adekvatno ocenjena kredita sposobnost klijenta
 • Sagledavanje rizika poljoprivredne proizvodnje
 • Određivanje adekvatnog obezbeđenja (zaloge/hipoteke) za osiguranje plasmana
 • Važnost komunikacije u procesu saradnje sa klijentom
 • Mesta gde se nalaze najvrednije/ključne informacije
 • Upravljanje rizikom u agro-biznisu
 • Specifičnosti agro-analize

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 12/10/2016.

 

29. i 30. SEPTEMBAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Upravljanje rizičnim plasmanima (WORK OUT) sa osvrtom na UPPRu organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Bojan Žarković  – poseduje više od 10 godina bankarskog iskustva stečenog u Erste Bank Srbija. Angažovan je i kao interni trener u Erste Banci za oblasti povezane sa poslovima restrukturiranja (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

Razumevanje specifičnosti upravljanja rizičnim plasmanima i specifičnih okolnosti koje se mogu desiti u situaciji naplate rizičnog plasmana

 • Razumevanje specifičnosti upravljanja rizičnim plasmanima i specifičnih okolnosti koje se mogu desiti u situaciji naplate rizičnog plasmana
 • Razumevanje drugačijeg pristupa klijentu u cilju ostvarivanja maksimalnog rezultata za banku
 • Razumevanje konceptualnog okvira za razmatranje različitih strategija naplate, vrednovanje i izbor konkretne strategije za naplatu potraživanja
 • Implikacije koje upravljanje portfoliom rizičnih klijenata ima na druge poslovne funkcije i na rezultate banke
 • Uticaj zakonske regulative na mogućnosti i ograničenja realizovanja naplate u kraćem ili dužem roku
 • Učesnici će imati priliku da se kroz konkretne primere iz prakse upoznaju sa mogućnostima i ograničenjima koje postavlja zakonska regulativa

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 28/09/2016.

 

13. JUN 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Analiza netransparentnog poslovanja kao dodatni alat za procenu rizika  u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Bojan Žarković  – poseduje više od 10 godina bankarskog iskustva stečenog u Erste Bank Srbija. Angažovan je i kao interni trener u Erste Banci za oblasti povezane sa poslovima restrukturiranja (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Upoznavanje sa specifičnostima metodologije za analizu netransparentnog poslovanja.
 • Upoznavanje sa tehnikama za cross-checking dobijenih informacija
 • Praktičan rad na primerima radi usvajanja neophodnih znanja za primenu u praksi
 • Načini prikupljanja i provere informacija
 • Praktične vežbe metoda i tehnika za pripremu kreditnog zahteva

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 10/06/2016.

 

 19. / 20. MAJ 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Upravljanje rizičnim plasmanima (WORK OUT)  u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Bojan Žarković  – poseduje više od 10 godina bankarskog iskustva stečenog u Erste Bank Srbija. Angažovan je i kao interni trener u Erste Banci za oblasti povezane sa poslovima restrukturiranja (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti upravljanja rizičnim plasmanima i specifičnih okolnosti koje se mogu desiti u situaciji naplate rizičnog plasmana.
 • Razumevanje drugačijeg pristupa klijentu u cilju ostvarivanja maksimalnog rezultata za Banku.
 • Razumevanje konceptualnog okvira za razmatranje različitih strategija naplate, vrednovanje i izbor konkretne strategije za naplatu potraživanja.
 • Implikacije koje upravljanje portfoliom rizičnih klijenata ima na druge poslovne funkcije i na rezultate Banke.
 • Uticaj zakonske regulative na mogućnosti i ograničenja realizovanja naplate u kraćem ili dužem roku.
 • Učesnici će imati priliku da se kroz konkretne primere iz prakse upoznaju sa mogućnostima i ograničenjima koje postavlja zakonska regulative.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 17/04/2016.

 

 12. / 13. MAJ 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Bussiness vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u oba sektora, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u bussiness i risk analizi.
 • Mogućnost dobijanja odgovora na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način.
 • Prilika da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) i kvalitativnih pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova.
 • Razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Praktični deo treninga predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem bussiness i risk stavova.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 11/05/2016.

 

15. APRIL 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Ocena kreditnog boniteta za jedinice lokalne samouprave u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Učesnici seminara će imati priliku za dublje razumevanje sveobuhvatnog procesa analize jedinica lokalne samouprave sa posebnim akcentom na razumevanje  budžeta kao i isplativosti investicionog poduhvata. Osnovna ideja je da predavač, kroz brojne praktične primere koji se odnose na jedinice lokalne samouprave, učesnicima pruži mogućnost maksimalne praktične primenjivosti u svakodnevnom radu.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 14/04/2016.

 

12. / 13. APRIL 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Rani znaci upozorenja (EWS) u cilju prevencije nastanka rizičnih plasmana u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Bojan Žarković Poseduje više od 10 godina bankarskog iskustva stečenog u Erste Bank Srbija, izuzetno je relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva u predmetnoj oblasti (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti i značaja kontinuiranog monitoringa i upravljanja portfoliom sa akcentom na ranoj identifikaciji potencijalno problematičnih izloženosti
 • Konceptualni pristup analizi trenutnog stanja, definisanju i implementaciji željenog modela monitoringa
 • Pravilno razumevanje suštine i značaja pojedinačnih indikatora potencijalno problematičnih izloženosti, njihove međuzavisnosti i izbora optimalnog broja i kombinacije indikatora za praćenje
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu organizacije procesa monitoringa, klasifikacije potencijalno rizičnih izloženosti i upravljanja klijentima iz različitih kategorije rizika

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 11/04/2016.

 

01. / 02. APRIL 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Kreditna analiza i procena kreditnog rizika retail klijenata (mikro klijenti, preduzetnici i fizička lica) u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić– ima 15 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti mikro klijenata i fizičkih lica, načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaja zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja
 • Razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 30/03/2016.

 

29. / 30. MART 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Napredna kreditna analiza i procena kreditnog rizika pravnih lica po vrstama delatnosti u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog procesa kreditne analize i procene kreditnog rizika za plasmane privrednim društvima
 • Poseban akcenat na razumevanje  parametara kao karakteristika poslovanja i finansijskog stanja privrednih društava koja obavljaju različite delatnosti
 • Prilika da se kroz brojne praktične primere koji se odnose na privredna društva iz različitih delatnosti, učesnicima pruži mogućnost maksimalne praktične primenjivosti u svakodnevnom radu
 • Praktični deo treninga predviđa rad na različitim primerima iz prakse privrednih društava predstavnika različitih delatnosti

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 28/03/2016.

 

19. / 20. FEBRUAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Bussiness vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u oba sektora, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u bussiness i risk analizi.
 • Mogućnost dobijanja odgovora na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način.
 • Prilika da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) i kvalitativnih pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova.
 • Razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Praktični deo treninga predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem bussiness i risk stavova.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

 

 29. / 30. JANUAR 2016. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Specifičnosti i identifikacija faktora kreditnog rizika u AGROBIZNISU u cilju kvalitetnije kreditne analize i minimizacije rizika u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić– ima 15 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaj zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika za poljoprivreda gazdinstva.
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja poljoprivrednih gazdinstava.
 • Učesnici će razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, planske i obračunske kalkulacije, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogupdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 26/01/2016.

 

 11. / 12. DECEMBAR 2015. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Specifičnosti i identifikacija faktora kreditnog rizika u AGROBIZNISU u cilju kvalitetnije kreditne analize i minimizacije rizika u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Ivica Mišić– ima 15 godina radnog iskustva, bankarskog i akademskog u predmetnoj oblasti, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva (u prilogu više informacija o samom predavaču).

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaj zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika za poljoprivreda gazdinstva.
 • Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Učesnici će imati priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja poljoprivrednih gazdinstava.
 • Učesnici će razumeti razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, planske i obračunske kalkulacije, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 04/12/2015.

 

 04. / 05. DECEMBAR 2015. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Bussiness vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u oba sektora, tako da je izuzetno relevantna osoba za prenošenje znanja i iskustva iz predmetnih oblasti.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u bussiness i risk analizi.
 • Mogućnost dobijanja odgovora na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način.
 • Prilika da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) i kvalitativnih pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova.
 • Razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.
 • Praktični deo treninga predviđa i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem bussiness i risk stavova.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 30/11/2015.

 

 03. DECEMBAR 2015. 

 

Održava se otvoreni trening na temu Analiza i projektovanje tokova gotovine u funkciji ocene boniteta i upravljanja novčanim tokovima preduzeća u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Predavač – Željko Kišić – ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama, takođe je učestvovao na projektima izrade internih modela CF izveštavanja u okviru banke, više informacija o samom predavaču imate u pozivu u prilogu.

Benefiti za učesnike na ovom treningu su sledeći:

 • Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize sa posebnim akcentom na sagledavanje novčanih tokova.
 • Fokus je na unapređenju stečenih znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja preduzeća, a posebno značaja i metoda projektivanja novčanih tokova.
 • Saglasno prethodnom, posebna pažnja će biti posvećena načinima ocene buduće prinosne snage preduzeća, na osnovu analize neto novčanih tokova.
 • Upotrebnu vrednost predmetnog seminara imaju zaposleni u finansijskim institucijama u domenu analize i procene kreditnog rizika, kao i zaposleni u finansijama preduzeća, koji će, pored prilike da budu upoznati sa načinima finansijske analize i projektovanja neto novčanih tokova, imati priliku i da upoznaju principe ocene kreditne sposobnosti iz ugla poslovne banke.

Više detalja o samom treningu i načinu prijavljivanja naći ćete u pozivu koji se nalazi u prilogu pdf-icon1.

Broj polaznika je ograničen.

Krajnji rok za prijavu je 25/11/2015.