Samir Krak

Poseduje preko 15 godina radnog iskustva na pozicijama šefa računovodstva i finansijskog direktora u kompanijama (od 1999-2005 u kompaniji Narcis-Popovići na poziciji šefa računovodstva i finansijskog direktora; od 2005-2011 u kompaniji Victoria Group na poziciji CFO; od 2012 u kompaniji  Elixir group na poziciji potpredsednik poslovnog sistema ).

Glavne oblasti rada tokom karijere su mu finansije i računovodstvo (kompletna organizacija, upravljanje i nadzor nad službama finansija i računovodstva u poslovnim sistemima koji imaju u svom sastavu i preko deset povezanih pravnih lica, saradnja sa poslovnim bankama, organizacija i sprovodjenje eksterne revizije). Kroz operativan rad u kompanijama, pored znanja iz finansija i računovodstva, stekao je iskustva i znanja iz oblasti prava, posebno iz oblasti privrednog i radnog prava. 

Učestvovao je više puta samostalno ili kao deo tima u procesima poreske optimizacije, na nivou pojedinačnih preduzeća i na konsolidovanom nivou.  U toku radnog angažovanja u kompaniji Victoria group ad bio je angažovan kao vodja tima za finansije i računovodstvo u procesu implementacije koorporativnog upravljanja, zajedno sa eksternim konsultantima iz konsultantsko revizorske kompanije PWC. 

Više puta je bio angažovan na implementaciji raznih ERP informacionih sistema ( BAAN, SAP, UPIS…), učestvovao je i u optimizaciji i kreiranju poslovnih procesa  – izrada budžeta (pojedinačnog i konsolidovanog), izrada troškovnog modela i sistema praćenja troškova , izrada raznih procedura (zatvaranje knjiga, priznavanje prihoda, bodovanje kupaca…).

U zadnjih par godina angažovan je na planiranju i sprovodjenju gradjevinskih projekata (priprema biznis studija o isplativosti projekata, proces za dobijanje neophodnih dozvola, nadzor nad sprovođenjem projekta, finansiranje projekta od strane poslovnih banaka i dr.)