16. i 17. Novembra realizovan je otvoreni trening na temu “Kreditna analiza i procena kreditnog rizika retail klijenata (mikro klijenti, preduzetnici i fizička lica)

16. i 17. Novembra realizovan je otvoreni trening na temu “Kreditna analiza i procena kreditnog rizika retail klijenata (mikro klijenti, preduzetnici i fizička lica)” u organizaciji Finnok edukacija i konsalting doo.

Osnovni cilj treninga bio je da omogući učesnicima dublje razumevanje, prenošenje adekvatnih praktičnih iskustava i unapređenje znanja u sledećim oblastima:

  • Specifičnosti mikro klijenata, preduzetnika i fizičkih lica u cilju lakšeg uočavanja faktora kreditnog rizika i njegove minimizacije
  • Razmatranje kvalitativnih faktora u cilju minimizacije kreditnog rizika
  • Razumevanje finansijskih izveštaja i njihovih nedostataka kod analize kreditne sposobnosti mikro klijenata i preduzetnika
  • Veličina lične imovine kao pomoćni kriterijum u oceni kreditne sposobnosti
  • Koncept kreditne aplikacije i sagledavanja Risk i Retail ugla kreditne aplikacije
  • Rešavanje dileme ročnosti kredita za obrtna sredstva
  • Procena rizika i razumevanje finansijskih implikacija procenjenog rizika.

Razumevanje specifičnosti mikro klijenata i fizičkih lica, načina utvrđivanja kreditne sposobnosti, uticaja zakonske regulativne na utvrđivanje kreditne sposovnosti, kao i sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika su glavni benefiti koje su učesnici ovog treninga mogli dobiti. Razumevanje koncepta kreditne aplikacije i sagledavanje različitog pristupa u retail i risk analizi, kao i načine kako kratko, a jasno, prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka. Učesnici su imali priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvalitativnih i kvantitativnih (finansijskih) pokazatelja, razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanja novčanih tokova i dr.

Zbog svega navedenog, trening je izazvao veliko interesovanje i u sali se tražila stolica više, a o samoj atmosferi na treningu možete više saznati na slikama u prilogu.