26. i 27. Oktobra realizovan je otvoreni trening na temu “Business vs Risk – sa fokusom na kreditnu analizu i procenu kreditnog rizika”

Trening koji uvek puni salu, što zbog pristupa temi, što zbog višegodišnjeg iskustva koje predavač ima i ovog puta je izazvao veliko interesovanje.

Osnovni cilj seminara je bio da se omogući učesnicima dublje razumevanje business i risk aspekta u procesu kreditne analize i odlučivanja i da im se pruži prilika da praktično unaprede svoja postojeća znanja, na osnovu brojnih praktičnih primera iz obe (business i risk) sfere poslovanja, koje poseduje naš predavač.

Ključne celine koje je trening oduhvatio su sledeće:

  • Razumevanje uloge Business-a i Risk-a u kreditnom procesu – sagledavanje različitosti u analitičkom pristupu business i risk analitičara. Fokus na jačanje svesti o kreditnom riziku.
  • Business vs Risk aspekt u procesu kreditne analize – kvalitativna i kvantitativna (finansijska) analiza – razumevanje svrhe i metoda koje se koriste u analizi
  • Struktura finansijskih izveštaja preduzeća – sposobnost razumevanja finansijskih izveštaja
  • Napredne tehnike za analizu finansijskih izveštaja preduzeća, sa akcentom na racio analizu – adekvatno razumevanje i tumačenje dobijenih parametara
  • Analiza, priprema i tumačenje projekcija neto novčanih tokova – praktična primena u procesu odobravanja kredita
  • Elementi kreditnog predloga – efikasno kreiranje i prezentovanje kreditnog predloga
  • Procena rizika i mišljenje o riziku – razumevanje upravljanja kreditnim rizikom na nivou pojedinačnog plasmana i kreiranje mišljenja o riziku
  • Simulacija kreditnog odbora i prezentovanje ključnih elemenata kreditnog predloga i mišljenja o kreditnom riziku – business i risk argumentacija, obrazlaganje predloga i donošenje odluka – praktične (case study) vežbe za upoznavanje sa finalnom fazom u donošenju odluka.

Razumevanje sveobuhvatnog koncepta kreditne analize i procene kreditnog rizika, sa posebnim akcentom na sagledavanje različitog pristupa u business i risk analizi je nešto što su naši polaznici mogli dobiti kao benefit na ovom treningu. Takođe, dobili su odgovore na pitanja da li je moguće i na koji način imati „deal“, ali na prihvatljiv risk način, ali dobili su i priliku da nauče i unaprede stečena znanja u domenu analize kvantitativnih (finansijskih)i kvalitativnih pokazatelja, kao i da razumeju razliku između kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, značaj i načine projektovanje novčanih tokova i na koji način razumeti koncept kreditne aplikacije i naučiti kako kratko, a jasno prezentovati suštinu, sa ciljem donošenja odluka.

Praktični deo treninga predviđao je i simulaciju kreditnog odbora, sa prezentovanjem business i risk stavova.

O samoj atmosferi, više od reči, govore i fotografije sa treninga: